workshops

زبان آموزان، هر آنچه شفاهی آموخته اند به صورت کارگاهی با استاد متخصص مرور میکنند در حالیکه از وسایل کمک آموزشی بسیار استفاده میشود و کلاس با پذیرایی مختصر فان و آموزش ناخودآگاه برگزار می‌شود