Oxford phonics

خردسالان درک بالایی پیدا میکنند. و با آموزش و مقایسه لغات بسیار ب هم، خردسالان دارای مهارت شنوایی **فوق العاده** میشوند،