اطلاعیه تعطیلی آموزشگاه

با توجه به اطلاعیه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش 

کلیه کلاس های موسسه در سه روز اول هفته آینده کنسل خواهد بود .

اطلاعات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد

1398/12/09
: 3 : 0